Tabela wymiarów standardowych
drzwi wewnętrznych typu ZK

Wymiar zamówieniowy Wymiar Wymiar
światła przejścia LDM zewnętrzny ościeżnicy otworu w świetle*
Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość

Uwaga:
Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15; Roz. 5; §75. pkt.1 i 2)"Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mieć w w świetle co najmniej 0,8 m i nie mogą mieć progów. W budynkach użyteczności publicznej drwzi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych, powinny mieć w świetle szerokości co najmniej 0,9 m."
.

Poprzednia strona     Strona startowa    


Copyright @ ARBI 2000-2005