Tabela wymiarów standardowych
drzwi przeciwpożarowych typu T30, H8-5

Wymiar zamówieniowy Wymiar Wymiar
światła przejścia LDM zestawczy BR otworu w świetle*
Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość

Uwaga:
Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15; Roz. 10; §239 pkt.2) "..szerokość wyjścia ewakuacyjnego (drzwi) należy dostosować do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, przyjmując 0,6 m szerokości wyjścia na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m w świetle"

Poprzednia strona     Strona startowa