Tabela wymiarów standardowych
drzwi wielofunkcyjnych typu MZ

Wymiar zamówieniowy Wymiar Wymiar
światła przejścia LDM zestawczy BR otworu w świetle*
Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość

Uwaga:
Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15; Roz. 10; §62 pkt.1) ".. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć szerokość w świetle co najmniej 0,9 m..
.

Poprzednia strona     Strona startowa    


Copyright @ ARBI 2000-2007